Vijesti

Objavljene snimke predavanja s Beachex radionice

Na našem YouTube kanalu od danas se nalaze snimke predavanja održanih 6. listopada u sklopu druge Beachex radionice. Možete ih sve pronaći na ovoj playlisti ili niže u ovoj vijesti.


PROJEKT BEACHEX – OSTVARENI CILJEVI I REZULTATI

Izv. prof. dr.sc. Dalibor Carević
Građevinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu

U Hrvatskoj je evidentirano 1904 plaže kojima upravljaju jedinice lokalne samouprave, a u stvarnosti ih je i više. Hrvatske plaže su najvećim djelom sastavljene od šljunka te su po svojim dimenzijama najmanje u Europi što ih čini specifičnim prirodnim tvorevinama. Kroz prezentaciju se daje pregled razmjera dohranjivanja i gradnje plaža u Hrvatskoj te osnovni problemi kod gradnje novih plaža i održavanja postojećih.


ISKUSTVA GRADNJE I UPRAVLJANJA PLAŽAMA U UK

Izv. prof. dr. sc. Suzana Ilić
Lancaster University, UK
Daje se pregled obalnog upravljanja u Ujedinjenom Kraljevstvu, posebno sistem upravljanja, propisi, planovi upravljanja obalnim područjem, nacionalna strategija i neki primjeri koji ilustriraju kako upravljanje obalnim područjem funkcionira u praksi.


PLAŽE KAO GEOLOŠKE TVOREVINE

Doc. dr. sc. Kristina Pikelj
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Život plaža je geološki kratkotrajan: njihov nastanak vezan je za značajno usporavanje porasta razine mora u geološkoj prošlosti, a njihov opstanak vezuje se za ravnotežu unosa i odnošenja sedimenta. Uplitanje čovjeka u budžet i dinamiku sedimenta dodatno ih čini ranjivima i prijeti njihovim trajnim gubitkom.


SUSTAV MONITORINGA PLAŽA POMOĆU DRONA (UAV)

Izv. prof. dr. sc. Igor Ružić
Građevinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci

Na plaži Ploče (Rijeka) proveden je monitoring umjetnog žala kroz 20 uzastopnih mjerenja korištenjem bespilotnih letjelica gdje je ostvarena visinska preciznost od ±5 cm. Snimljeni trodimenzionalni oblaci točaka omogućuju adekvatne analize migracije sedimenta što je osnovna podloga za planove održavanja (dohrane) plaža.


PROMJENE NA BENTOSKIM BIOCENOZAMA NAKON NASIPAVANJA I DOHRANJIVANJA PLAŽA

Izv. prof. dr. sc. Petar Kružić
Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Nadohrana i gradnja plaža mogu negativno utjecati na priobalni ekosustav prekomjernim unosom suspendiranog materijala u stupac vode i prekrivanjem bentoskih životnih zajednica. Oporavak prema izvornom stanju flore i faune bentosa takvog područja ovisi o tome kakve su karakteristike korištenog materijala. Rezultati istraživanja pokazuju potrebu preispitivanja održivosti sadašnjeg modela nadohrane i gradnje plaža kao mjere zaštite obale


UTJECAJ GRADNJE I DOHRANJIVANJA PLAŽA NA PODMORSKU BIOCENOZU PLAŽE GRABROVA (CRIKVENICA)

Milvana Arko Pijevac, kustosica, muz. savj. 
Prirodoslovni muzej Rijeka

Za potrebe procjene utjecaja nasipavanja plaže Grabrova u Jadranovu na pridnene zajednice izvršen je biomonitoring. Prvi rezultati ukazuju na pojavu mahovinastih naslaga algi s  dominacijom vrsta  Cladophora prolifera i više vrsta nitastih algi iz roda Polysiphonia. Nekontrolirani rast mahovinastih naslaga algi  smatra se pokazateljem poremećaja u okolišu, s negativnim utjecajem na biološku raznolikost.


ISKUSTVA UPRAVLJANJA PLAŽAMA OPĆINE PODGORA

Petra Radić, dipl. ing. arh.
Općina Podgora

Ekstremni valovi  u kombinaciji s visokim razinama plime ugrožavaju obalni pojas grada Pogore poplavljivanjem i erozijom. Pogrešan pristup u rješavanju ovog složenog problema doveo je do devastacije obalnog prostora u vidu ugrožavanja prirodnih i krajobraznih vrijednosti te ugroze podmorske biocenoze. Prikazat će se  trenutačno stanje obalnog pojasa Općine Podgora te angažman ka održivom rješenju problema.


ISKUSTVA KRAJOBRAZNO-ARHITEKTONSKOG OBLIKOVANJA PLAŽA

Marko Sošić, univ. spec. prosp. arch. 
Studio za Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d.o.o. 

Unaprjeđenje i oblikovanje plaža zahtijeva poseban pristup usmjeren stvaranju održivih rješenja koja će zadovoljavati različite potrebe – okolišne, društvene i gospodarstvene. Kroz nekoliko primjera sa zapadne istarske obale, razmotrit će se krajobrazno-arhitektonska rješenja za različite tipologije plaža koja se mogu smatrati održivim.


PODLOGE NUŽNE ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE PLAŽAMA

Tonko Bogovac, mag. phys. et geophys. i dr. sc. Damjan Bujak 
Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

U trenutačnom stanju upravljanje plažama se vrši na osnovu subjektivne procjene ili kratkoročnog iskustva o prirodnim procesima na nekoj plaži. Za učinkovito upravljanje plažama potrebno je poznavanje stvarnih prirodnih procesa na određenoj plaži. S ciljem utvrđivanja stvarnih prirodnih procesa daje se pregled znanstvenih metoda  i tehnologija za potrebe definiranja podloga za učinkovito dohranjivanje i građenje plaža.