Vijesti

Javna tribina o održivoj gradnji plaža

U gradskoj vijećnici grada Cirkvenice, Vinodolska 1, Crikvenica, u petak 3. lipnja 2022. godine održati će se javna tribina pod temom “Održiva gradnja plaža – gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih plaža – projekt Beachex”.

Predavanju se može pristupiti i putem poveznice https://us06web.zoom.us/j/84321427492?pwd=NCthdHNwZENJcUNqUnpnWDJic0swUT09

Tribinu će moderirati doc.dr.sc. Željko Smolčić, dipl.ing.građ. Nakon predavanja planirana je rasprava u trajanju od najviše sat vremena. Zaključci s javne tribine dostavit će se Gradu Crikvenici.

Sažetak predavanja:

Hrvatske plaže su pod pritiskom turizma s jedne strane gdje se teži povećanju kapaciteta plaža, a s druge strane pod pritiskom prirode gdje morski valovi erodiraju materijal plaže i čine plažu nefunkcionalnom. Povećanje kapaciteta plaža se provodi nasipavanjem (gradnjom novih plaža) dok se posljedice erozije saniraju tehničkim održavanjem (dohranjivanjem) plaža. Dohranjivanje plaža potrebno je vršiti poznajući erozijske procese na plaži, valnu klimu na lokaciji i vrstu materijala na plaži. U okviru projekta Beachex izrađena je baza plaža koje su dohranjivanje u periodu 2015-2019. te je ustanovljeno da se dohranjivanje provodi na 354 plaže u Hrvatskoj od ukupno 1904 evidentirane. Dohranjivanje se vrši uz prosječni godišnji trošak na razini 9,3mil. kuna te se potroši prosječno 56.000m3 materijala (3700 kamiona). S tolikom količinom materijala koji se godišnje istresa u more posebnu pozornost potrebno je posvetiti vrsti i kvaliteti materijala koji se koristi. Procijenjeno je da Hrvatska posjeduje ukupno 619 km pretežno šljunčanih i pješčanih plaža s time da je prosječna dužina  hrvatske plaže 370m što znači da u odnosu na EU zemlje imamo vrlo male plaže, što uzrokuje potrebu za povećanjem plažnih kapaciteta. Treba napustiti trenutačni model povećanja kapaciteta plažnog prostora metodom nasipavanja. U okviru projekta razvijen je novi model koji uključuje aktivaciju prostora u zaleđu stjenovitih plaža. Zaleđe se može učiniti atraktivnim turistima izgradnjom šetnica, terasiranjem, pošumljavanjem, izgradnjom nasutih džepnih plaža i betonskih molova za pristup moru. Ovaj model ograničeno zadire u morski okoliš i aktivira prostor u zaleđu koji se povijesno koristio za potrebe poljoprivrede a na ovaj način za potrebe turizma. Obalnu liniju potrebno je očuvati u što prirodnijem stanju, a novu gradnju provoditi uz maksimalno očuvanje krajobraznih vrijednosti i funkcionalnosti prostora. Projekt Beachex financiran je iz programa Znanstvena suradnja Hrvatske zaklade za znanost, koji je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Kratki životopis predavača:

Dalibor Carević rođen je 1977. godine u Zagrebu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2003. godine, a sljedeće se godine zapošljava kao asistent na istoj instituciji. Doktorski rad pod naslovom “Hidraulička interakcija valoloma i perforiranog valobrana” obranio je 2009. godine. Ubrzo se zapošljava kao nastavnik na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je trenutačno u funkciji izvanrednog profesora. Tokom karijere stekao je iskustva i znanja  terenskog mjerenja hidrodinamike rijeka i mora, laboratorijskog modeliranja interakcije morskih valova i obalnih konstrukcija te numeričkog modeliranja hidrodinamičkih procesa. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj rad, među inima, i nagrade Hrvatskih voda za najbolji doktorski rad 2010. godine. Vodi znanstvene projekte vezane za interakciju mora i obalnih građevina sa praktičnom primjenom u turizmu i vodnom gospodarstvu. Trenutačno vodi projekt „Održiva gradnja nasutih plaža-gradnja novih i povećanje kapaciteta postojećih (2019-2023)“. U koautorstvu je objavio 30 znanstvenih i stručnih radova u stranim i domaćim časopisima te sudjelovao na 13 međunarodnih i domaćih skupova. Kao projektant i suradnik u projektiranju radio je na niz tehničkih rješenja luka, marina, gradskih obala, podmorskih cjevovoda te plaža.


Kontakt: Društvo za unapređenje i poljepšavanje Grada Crikvenice i okolice 1898.
Kralja Zvonimira 25, Crikvenica
e-mail: dzuip1898@gmail.com

Podržano od: Grada Crikvenice i Primorsko-goranske županije

Sponzor: Jadran hoteli Crikvenica