Odbor za udžbenike, skripte i publikacije

Odbor za udžbenike, skripte i publikacije trenutno čini 9 članova. Zadaci odbora prvenstveno su razmatranje stanja udžbenika, skripti i publikacija, poglavito iz kolegija dodiplomskog studija. Odbor također predlaže godišnji plan sredstava za donošenje novih udžbenika, skripti i publikacija, te obavlja druge poslove u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće.

Predstavnik studenata u Odboru za udžbenike, skripta i publikacije je Dora-Ana Drmić.