Odbor za nastavu

Za obavljanje poslova u svezi sa organizacijom i izvedbom nastave zadužen je Odbor za nastavu. Osim toga, bavi se razmatranjem, odnosno predlaganjem akata, te izmjenama i dopunama akata, a koji su u svezi s ustrojem i izvedbom dodiplomskog studija, studenata, nastavnika i suradnika, razmatranjem izvješća za izbore u zvanja, predlaganjem raspisivanja natječaja na izbore nastavnika i suradnika, te obavljanjem drugih poslova u skladu sa Statutom fakulteta, te poslove koje mu povjeri Fakultetsko vijeće.

Predstavnik studenata u Odboru za nastavu je Martina Jurak.

Odbor za nastavu ujedno je i mjesto na kojem studenti, kroz Studentski zbor, mogu artikulirati i iznijeti svoje stavove, razmišljanja, zahtjeve, potrebe i komentare vezane za nastavu na Građevinskom fakultetu.