Odbor za jamstvo kvalitete

Pitanjima kvalitete nastave i znanstvenog rada na našem fakultetu bavi se Odbor za jamstvo kvalitete u suradnji sa Odborom za nastavu i Odborom za znanost te Odborom za upravljanje kvalitetom i Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu. U području osiguravanja kvalitete primijenjuje se Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete na Građevinskom fakultetu, utemeljen na Pravilniku o sustavu osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, a izrađuje se i Priručnik usklađen s Priručnikom za osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Zagrebu.

Predstavnik studenata u Odboru za jamstvo kvalitete je Lara Jagić-Domović.

Uloga je Odbora uspostavljanje, održavanje i razvijanje sustava upravljanja kvalitetom čije su zadaće praćenje i unaprjeđenje kvalitete nastave i kompetencija nastavnika, ocjena kvalitete nastavnika, nastavnih sadržaja i provedbe nastave, ocjena i usklađivanje postupaka provjere ishoda učenja i kompetencija na pojedinim predmetima i studijskim programima, praćenje, održavanje i unaprjeđivanje studentskog standarda te praćenje, održavanje i unaprjeđenje kvalitete znanstveno-istraživačkog rada. Prije imenovanja Odbora za jamstvo kvalitete svim su se navedenim pitanjima kvalitete nastavnoga i znanstvenog rada bavili Odbor za nastavu i Odbor za znanost, a tu zadaću i dalje uspješno ispunjavaju u suradnji s Odborom za jamstvo kvalitete.

Za uspješan rad Odbora za jamstvo kvalitete u području nastave neophodna je suradnja studenata i aktivno sudjeluju njihovih predstavnika u radu Fakultetskog vijeća, Odbora za nastavu, Odbora za jamstvo kvalitete i, što je posebno važno, Vijeća godišta.

Odbor za jamstvo kvalitete organizira provođenje studentskih anketa na Fakultetu. Riječ je o studentskim anketama Sveučilišta u Zagrebu za vrednovanje rada nastavnika te za vrednovanje preddiplomskih i diplomskih studija. Ankete za vrednovanje rada nastavnika provode se krajem svakog semestra.