ECTS ( European Credit Transfer System)
Europski sustav prijenosa bodova

Što predstavlja 1 ECTS bod?
25-30 sati rada prosječnog studenta.

PREDMET ECTS sati/sem.
Deskriptivna geometrija 6 30+15+30

6 x 27.5=165

165=75+90


Za studente koji brže savladavaju gradivo
6 x 25=150

150=75+75


Za studente koji sporije savladavaju gradivo
6 x 30=180

180=75+105