Prometnica u pravcu i nagibu na idealnom terenu

U slučajevima kada je prometnica u pravcu i nagibu, postupak rješavanja situacije zemljanih radova u kotiranoj projekciji razlikuje se od onog bez nagiba samo utoliko što slojnice ravnina nasipa i usjeka nisu paralelne s rubom planuma. Naime, budući da je planum nagnut njegov rub ne može biti slojnica ravnine, jer sve točke ruba nemaju istu kotu. U tim ćemo slučajevima, za konstrukciju slojnica nasipnih i usječnih ravnina, koristiti ranije objašnjenu konstrukciju. (PODSJETITE SE)

Zadatak 5: Idealni teren je ravnina \(\small \Sigma\) nagiba 20 %. Ta je ravnina na slici 2.167 zadana mjerilom nagiba i slojnicom na koti 10. \(\small AB\) je os planuma prometnice u pravcu, širine 10 m, koja se od točke \(\small A\) (na koti 17) uspinje prema točki \(\small B\) s nagibom 5 %. Riješite situaciju zemljanih radova.


1. rješenje - kotirana projekcijaSlika 2.167

Opis konstrukcije:
  • Konstruiramo slojnice ravnine \(\small \Sigma\), \(\small i_\Sigma=5\,m\).
  • Ucrtamo rub planuma, graduiramo os \(\small AB\) i konstruiramo slojnice ravnine planuma (interval ravnine planuma je 20 m).
  • Konstruiramo neutralnu liniju koja je presječnica ravnine planuma i ravnine idealnog terena.
  • Konstruiramo jednu slojnicu ravnine nasipa. To je ravnina nagiba \(\small n_N=\frac{2}{3}\), odnosno \(\small i_N=\frac{3}{2}\), koja sadrži rub planuma.
    Konstruiramo mjerila nagiba i slojnice za obe nasipne ravnine i konstruiramo presječnice tih ravnina s ravninom terena.
  • Konstruiramo po jednu slojnicu za svaku ravninu usjeka. To su ravnine nagiba \(\small n_U=\frac{4}{5}\), odnosno \(\small i_U=\frac{5}{4}\), koje sadrže rub planuma.
    Konstruiramo mjerila nagiba i slojnice za obe usječne ravnine i konstruiramo presječnice tih ravnina s ravninom terena.


2. rješenje - program Rhino


Slika: Rješenje zadatka u aksonometriji
RJEŠENJE

ploha terena, planum i neutralna linija

ravnine nasipa i usjeka

završna slika 1

završna slika 2
Sonja Gorjanc, Helena Koncul - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu