Plato s prilaznom prometnicom na idealnom terenu

Zadatak 3: Idealni teren je ravnina \(\small \Sigma\) nagiba 25 %. Ta je ravnina na slici 2.165a zadana mjerilom nagiba i nultom slojnicom. Pravokutni plato i prilazna prometnica u pravcu bez nagiba nalaze se na koti 16. Prometnica je široka 10 m, a na predlošku je zadana njezina os. Riješite situaciju zemljanih radova.

1. rješenje - kotirana projekcija

Slika 2.165a

Slika 2.165b: Rješenje zadatka 3


Opis konstrukcije:
  • Konstruiramo slojnice ravnine \( \small\Sigma\), \(\small i_\Sigma=4\,m\).
  • Konstruiramo rub planuma.
  • Odredimo neutralnu liniju.
  • Ucrtamo mjerila nagiba za 6 ravnina nasipa, konstruiramo slojnice tih ravnina i njihove presječnice.
  • Odredimo presječnice ravnine idealnog terena s ravninama nasipa.
  • Ucrtamo mjerila nagiba za 3 ravnine usjeka, konstruiramo slojnice tih ravnina i njihove presječnice.
  • Odredimo presječnice ravnine idealnog terena s ravninama usjeka.


2. rješenje - program Rhino

Slika: Rješenje zadatka u aksonometriji.

RJEŠENJE

ravnine usjeka

ravnine nasipa
Sonja Gorjanc, Helena Koncul - 3DGeomTeh - Razvojni projekt Sveučilišta u Zagrebu